Thông điệp của Tinh thần Tự kỷ

SPIRIT OF AUTISM SPEAKS via Rae Chandran – Thông điệp của TINH THẦN TỰ KỶ nhận qua Rae Chandran – Ngày 17/09/2016 – Phan Lê Minh dịch

Hello Family and Friends. We are the Celestial Beings. We bring forth a wonderful guest for this segment of writing. Enjoy.
Blessed Brothers and Sisters, we are the Spirit of Autism. You may not know us, but we have been on the earth plane for a long time. But we were dormant. Similarly, there are many beings on the earth plane waiting for their emergence and they will do so in divine timings. If you look at your history, there was very little knowing or understanding of Autistic children or autism. There were very very few autistic children on the earth plane a few decades back. But with in the past sixty years or so, you may have noticed an exponential increase in the number of children born with autism all over the world. It is all as per the divine plan.
Các Anh Chị Em kính mến, chúng tôi là Tinh thần của Tự kỷ. Các bạn có thể không biết chúng tôi, bởi chúng tôi lộ diện trên trái đất này chưa được bao lâu, nhưng là do chúng tôi chưa hoạt động. Có nhiều thực thể trên hành tinh trái đất này cũng thế, đang chờ cho đến khi xuất đầu lộ diện và họ sẽ làm như vậy khi thời điểm linh thiêng đến. Nếu bạn nhìn vào lịch sử của trái đất này, bạn sẽ thấy có rất ít hiểu biết và kiến thức về Trẻ Tự kỷ hay chứng tự kỷ. Cách đây vài thập kỷ đã có rất rất ít trẻ có chứng tự kỷ trên hành tinh trái đất. Nhưng trong vòng khoảng 60 năm trở lại đây, bạn có thể nhận thấy là có một sự gia tăng theo cấp số nhân số lượng trẻ em sinh ra với chứng tự kỷ trên toàn thế giới. Và tất cả đó là tuân theo kế hoạch thần thánh.
You are well aware of the changing times on the planet right now. Increase in polarity and violence, increase in anxiety and stress level, increase in doubts and not having clarity etc.. Because of the shift in the planet’s consciousness many old realities are being dismantled and this is causing many to go into fear mode and when people are in fear, they act irrationally. But this cleansing process is a necessary step for the earth to fully move into higher consciousness. Human kind must cleanse and purify what they have created on the land and also on themselves. While this is going on, it is forcing people to look at their lives more deeply and take responsibility for the mess they are in and then take inspired action to bring about a better reality. This process can be long and quite hard some time. So the beings going through this process needs support system and one of the supporting energies is the Children with Autism.
Hiện tại, các bạn đã biết khá rõ về thời điểm của sự thay đổi trên hành tinh này. Sự phân cực và bạo lực gia tăng, mức độ lo lắng và căng thẳng gia tăng, nghi ngờ và sự không rõ ràng gia tăng vân vân … Vì sự chuyển đổi tâm thức của hành tinh mà nhiều hiện thực cũ đang được dỡ bỏ và điều này khiến nhiều người bước vào trạng thái sợ hãi và khi mọi người sợ hãi, họ thường hành động vô lý. Nhưng quá trình thanh lọc này là một bước quan trọng cho trái đất để có thể hoàn toàn chuyển đổi lên tầm tâm thức cao hơn. Loài người phải làm sạch và thanh lọc những gì mình đã tạo ra trên đất này và trên chính bản thân mình. Trong lúc quá trình này diễn ra, con người buộc phải nhìn vào đời mình sâu sắc hơn và chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn đang bao trùm lấy bản thân mình và hành động có cảm hứng để mang lại một hiện thực tốt đẹp hơn. Quá trình này đôi khi có thể kéo dài và khá khó khăn. Vì thế những thực thể trải qua quá trình này cần có những hệ thống hỗ trợ và một trong những năng lượng hỗ trợ chính là Trẻ Tự kỷ.
These children (most of them) has had considerable lives on other planets where they have mastered the art of Love and Grace and they are carrying this precious energy with in them and they are emitting this beautiful energy into the very ground they walk in healing the land and its surroundings. Most of these children has difficulty in communicating with their parents and others and this is because, they are connected to their home planets and also to their interdimensional aspects of themselves and they have great difficulty in adjusting to the dense energy of the planet. These great souls know fully well in advance before they are born about the dangers of dense energy on the planet and they have willingly volunteered to come here and make a change. In addition to their anchoring their light on the planet, they are also processing heavy duty karma for the land in which they are born. A large number of these children are born in US and these children are helping in healing the land of America. When the land has seen many wars and violence and much blood has been spilled, it creates much karma on the land if not healed and balanced, then the children born in those lands will have the tendency of the energy of wars, violence and bloodshed. These children has the capacity to heal through the very powerful love they are emitting the deep seated hatred energy of the land. This is a difficult process and hence many of these special children will make plans to exit their bodies at a much faster rate than other normal human beings, for it takes much toll on their bodies.
Những trẻ em này (hầu hết các em) đã có số lượng đáng kể những cuộc đời trên các hành tinh khác nơi mà các em đã làm chủ được nghệ thuật của Tình yêu và Lòng biết ơn và các em đang mang theo năng lượng quý giá này cùng mình, và rồi các em đang toả năng lượng tuyệt đẹp này ra trên mỗi vùng đất mà các em bước qua để chữa lành đất đai và những gì xung quanh đó. Hầu như tất cả trẻ em này đều gặp khó khăn trong giao tiếp với cha mẹ mình và với người khác và đó là bởi vì, các em được kết nối với các hành tinh quê nhà của mình và với các khía cạnh xuyên các chiều kích của mình. Vì thế các em gặp rất nhiều khó khăn để điều chỉnh với năng lượng thô trược hơn của hành tinh này. Những linh hồn vĩ đại của Trẻ Tự kỷ hoàn toàn đã biết rất rõ trước khi ra đời về những mối đe doạ của năng lượng thô trược trên hành tinh này và các em sẵn sàng tình nguyện để đến đây và tạo nên sự thay đổi. Ngoài việc neo ánh sáng của mình lên hành tinh này, các em còn đang giải quyết nghiệp quả nặng nề trên vùng đất mà các em đã chọn để sinh ra. Một số lớn Trẻ Tự kỷ sinh ra ở Mỹ và những trẻ em này đang giúp chữa lành cho đất của nước Mỹ. Bởi vùng đất này đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh và bạo lực và nhiều máu đã đổ, nên nhiều nghiệp đã tạo ra trên mảnh đất này. Nếu không được chữa lành và cân bằng lại, những trẻ em sinh ra trên những vùng đất này sẽ có khuynh hướng có năng lượng của chiến tranh, bạo lực, và tắm máu. Những Trẻ Tự kỷ có khả năng chữa lành thông qua tình yêu rất mạnh mẽ mà các em đang toả ra trên mảnh đất đã bị cắm rễ năng lượng hận thù sâu sắc. Đây là một quá trình khó khăn và vì thế nhiều em trong số những trẻ em đặc biệt này sẽ chọn thiết kế cuộc đời để rời bỏ thân xác vật lý của mình theo một tốc độ nhanh hơn những người bình thường khác, bởi các em chọn sứ mệnh rất nặng nề cho thân xác vật lý của mình.
These special beings are guided by Archangel Michael and Mother Mary and they are in communion with them in their sleep state. They are being fed by the energies of these two great masters. These children also interact with the spirit of elements and works closely with them in sending loving energy to needed parts of the world. There are many types of autistic children and some are here to bring healing to the animal kingdom, some to the plant kingdoms, some to the great mammals of the sea and then some to the healing of the land etc.,
Những trẻ em đặc biệt này được hướng dẫn bởi Tổng Thiên thần Michael và Đức Mẹ Maria và hai chân sư này có sự hiệp thông (liên lạc) với các em khi các em ngủ. Các em được nuôi dưỡng bởi nguồn năng lượng từ hai chân sư vĩ đại này. Những trẻ em này cũng tương tác với tinh thần của các nguyên tố (đất, nước, khí, lửa – Người dịch) và làm việc chặt chẽ cùng với các tinh thần này để gửi đi năng lượng yêu thương cho những nơi đang chịu thống khổ và khó khăn trên thế giới. Có nhiều loại Trẻ Tự kỷ; một số trẻ em đã đến đây để mang lại sự chữa lành cho thế giới động vật, một số chữa lành cho thế giới thực vật, một số giúp cho các loài có vú vĩ đại ở biển và sau đó một số giúp chữa lành cho đất vân vân …
If you observe these children, you will see that many of them has a slightly larger head with larger eyes than an average person. This is for a reason. Their right brain is fully active and this helps them to be in touch with their guides and teachers on a constant basis. Their large eyes can pierce through much of the dark energy they may encounter and their gaze can directly touch and open another’s heart. They have special sensors in their eyes and this gives them an advantage in knowing or perceiving a reality immediately and what they need to do about it. Many a time, they may just raise their hands or fingers and the dense energy will be dissipated. For the common person observing this children, they may not even realise what has happened or happening, but this simple gesture of lifting a hand or finger would have changed a reality energetically.
Nếu bạn quan sát những trẻ em này, bạn sẽ thấy rằng nhiều trẻ có một cái đầu hơi lớn hơn với đôi mắt to hơn so với một người bình thường. Điều này là vì một lý do. Não phải của các em hoàn toàn chủ động và điều này giúp cho các em giữ liên lạc với những hướng dẫn và các thầy hướng dẫn của mình liên tục. Đôi mắt lớn của các em có thể xuyên qua rất nhiều năng lượng tối tăm mà các em có thể gặp phải và cái nhìn chăm chú của các em có thể trực tiếp tiếp xúc và mở ra trái tim của một người khác. Các em có những cảm biến đặc biệt trong đôi mắt của mình và điều này cho các em một lợi thế trong việc nhận biết và cảm nhận một thực tế nào đó ngay lập tức và điều mà các em cần làm cho thực tế này. Nhiều khi, trẻ có thể chỉ cần đưa hai bàn tay hoặc các ngón tay của mình lên và năng lượng thô nặng sẽ tiêu tan. Người bình thường khi quan sát Trẻ Tự kỷ, họ thậm chí không thể nhận ra điều gì đã xảy ra hay đang xảy ra, song cử động đơn giản như nâng một bàn tay hay một ngón tay lên có thể thay đổi hoàn toàn cả một thực tế.
Many of the children born has had special contracts with their parents and the parents have agreed to support them fully in their mission. However when they are born, the parents forget this and many a time they are treated poorly. This will slowly change when the adults come to understand their true significance.
Nhiều Trẻ Tự kỷ đã có những hợp đồng đặc biệt với cha mẹ của mình và các bậc phụ huynh này đã đồng ý sẽ hỗ trợ các em hoàn toàn trong sứ mệnh của các em. Tuy nhiên, khi các em ra đời, cha mẹ của các em quên đi điều này và nhiều khi các em bị đối xử tàn tệ. Điều này sẽ từ từ thay đổi khi người lớn đi đến việc thấu hiểu ý nghĩa thật sự của những đứa con tự kỷ của mình.
These children also has the special capacity to find solutions to problems. Let us say – you are looking for some wisdom to solve or resolve an issue. Being near these children while holding the intention to find solutions can be very helpful for these children intuitively know your problems and can telepathically imprint solutions in your mind.
Những trẻ em này cũng có khả năng đặc biệt để tìm ra các giải pháp cho các vấn đề. Có thể nói rằng – các bạn đang nhìn thấy một trí tuệ thông thái dường nào để giải quyết hay xử lý một vấn đề. Ở gần những trẻ em này khi bạn đang muốn tìm ra các giải pháp có thể giúp bạn rất nhiều. là do những Trẻ Tự kỷ theo trực giác của mình biết ngay những vấn đề của bạn và có thể tạo dấu ấn theo cách ngoại cảm để “mách” cho bạn các giải pháp, để giải pháp xuất hiện trong tâm trí của bạn.
These children also while outside of their home are communicating with the nature kingdoms and they feel comfortable and nurtured by the nature spirits. These children regularly communicates with the Spirit of the Trees, Spirit of Butterflies and Bees and also certain Flower Spirits. They are very affected by the sense of smell and they will respond to certain smells intently. Lavender is one of their favourites. Other is the essence of Merh and essence of Lotus. They are also very receptive to the sound of water fall, waves and sounds of nature.
Những Trẻ Tự kỷ cũng có thể giao tiếp với các cõi giới thiên nhiên khi ra khỏi nhà và trẻ cảm thấy thoải mái và được nuôi dưỡng bởi các tinh thần thiên nhiên. Những trẻ em này thường xuyên giao tiếp với Tinh thần của các loài cây, Tinh thần của các loài bướm và các loài ong và cũng giao tiếp với một số Tinh thần hoa. Các em cũng rất nhạy cảm với khướu giác và các em sẽ phản ứng một cách chăm chú với một số mùi hương. Mùi hoa oải hương là một trong những mùi hương yêu thích của các em. Những mùi yêu thích khác là mùi của Merh và tinh chất của Hoa sen. Các em cũng rất dễ tiếp thu những âm thanh của thác nước, sóng và các âm thanh khác của thiên nhiên.
There is one particular animal who is beaming energy into them daily. They are the kingdom of Monkeys. Monkeys are highly evolved beings carrying a certain lineage from the stars and they are beaming loving energies into these children and taking these children to see these beautiful creatures can be very therapeutic to these children. When these children feel restless by the dense energies around them, take them to water and if they can get in the water – either in a swimming pool or where there is safe water for them to stand it, it will help them process and release the dense energies quickly.
Có một loài vật đặc biệt toả năng lượng vui tươi rạng rỡ vào các em hàng ngày. Đó là những sinh vật trong vương quốc của Loài khỉ. Loài khỉ là những sinh vật tiến hóa cao mang theo nòi giống của mình từ những vì sao và chúng đang toả rạng năng lượng yêu thương đến cho những Trẻ Tự kỷ và nếu bạn đưa các em đến nhìn những sinh vật đẹp đẽ này, có thể chữa trị rất tốt cho các em. Khi các em cảm thấy bồn chồn bởi những năng lượng thô nặng quanh các em, hãy mang các em đến chỗ có nước và nếu các em có thể nhúng mình luôn trong nước – hoặc là trong một bể bơi hay là nơi có nước an toàn cho các em đứng vào trong đó, sẽ giúp các em xử lý và thải bỏ những năng lượng thô trược này một cách nhanh chóng.
Food is another important issue with these children. The best foods for them are pure organic food with very little meat. Dairy products are to be taken only occasionally and if possible all frozen or microwaved food must be eliminated fully.
Thực phẩm là một vấn đề quan trọng khác với Trẻ Tự kỷ. Thức ăn tốt nhất cho các em là thức ăn thuần hữu cơ (organic) với rất ít thịt. Các sản phẩm sữa chỉ nên thỉnh thoảng dùng và nếu có thể hãy loại bỏ hoàn toàn (không dùng) những thức ăn đông lạnh hay chế biến bằng lò vi sóng.
Place clear quartz crystals near their bed when they sleep as this will absorb much energy when they are sleeping and then cleanse these crystals with clear water. Also take clear quartz crystals in your hand and move it over their body three times when they go to sleep as the crystal will absorb much of the energy they would have picked up during their waking hours and it can help much. Playing or listening to the sounds of singing bowls or crystals also support these children.
Đặt các tinh thể thạch anh trong sáng gần giường của các em khi các em ngủ bởi chúng sẽ hấp thu nhiều năng lượng khi các em ngủ và sau đó bạn hãy làm sạch những viên đá này bằng nước sạch. Đồng thời bạn nắm viên tinh thể thạch anh trong sáng trong lòng bàn tay và di chuyển nó khắp cơ thể của các em, làm ba lần, trước khi các em đi ngủ vì đá thạch anh sẽ hấp thu phần lớn năng lượng mà các em đã tích tụ trong những giờ các em thức và điều này có thể giúp các em nhiều. Hãy chơi hay lắng nghe những âm thanh của tô nhạc chú (singing bowl) hoặc của đá tinh thể (crystal) cũng hỗ trợ cho các em.
Now the new autistic children being born after the year 2010, has another great role to play and many of these children are beaming their brilliant light to the troubled corners of the planet and especially into the middle east. These children and others will make a difference in those parts of the world as peace will come to the middle east in about 50 years time. Their immense LOVE will conquer the hatred and religious wars of the middle east.
Và vào lúc này, những Trẻ Tự kỷ mới được sinh ra sau năm 2010, có một vai trò vĩ đại khác là chơi đùa và nhiều trẻ trong số đó đang toả rạng ánh sáng rực rỡ đến các ngóc ngách đang gặp khó khăn của hành tinh này và đặc biệt là cho vùng Trung Đông. Các em và những người khác sẽ tạo nên một sự khác biệt cho những phần này của thế giới bởi hoà bình sẽ đến với vùng Trung Đông trong vòng khoảng 50 năm tính từ bây giờ. TÌNH YÊU to lớn của các em sẽ chinh phục được những cuộc chiến tôn giáo và hận thù của vùng Trung Đông. Honour these children for they are a gift to the World.Hãy trân trọng các em bởi các em là một món quà cho Thế giới này.
Spirit of Autism through Chandran Rae

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *