The prayer of Saint Francis of Assisi

Lời nguyện cầu của Thánh Francis

“Regardless of our respective faiths (or lack thereof), may we all live the words of this prayer in our words and actions.”

(Cho dù đức tin của ta là gì, cầu cho chúng ta đều sẽ sống theo những lời của lời cầu ước này)

Make me a channel of your peace, Where there is hatred, let me bring Your love, Where there is injury, Your pardon Lord, And where there’s doubt, true faith in You Make me a channel of your peace, Where there’s despair in life let me bring hope, Where there is darkness – only light, And where there’s sadness, ever joy Oh Master, grant that I may never seek, So much to be consoled as to console, To be understood, as to understand, To be loved, as to love with all my soul LORD… Make me a channel of your peace, It is in pardoning that we are pardoned, In giving to all men that we receive, And in dying that we’re born to eternal life

 

Lời nguyện cầu của Thánh Francis

Xin cho con là kênh an bình của Người

Cho con mang yêu thương vào nơi ghét hờn

Mang an hoà vào nơi có đau thương

và mang niềm tin vào chốn nghi ngờ

Cho con là kênh an bình của Người

Và mang niềm tin vào nơi có thất vọng

Và mang ánh sáng vào nơi tối tăm

Và mang niềm vui đến chốn buồn rầu

Ôi Tạo hoá xin hãy mang cho con

An ủi cho người hơn tìm sẻ chia

Để hiểu cho người và người hiểu mình

Để yêu thương người bằng cả tâm hồn con

Hãy cho con là kênh an bình của Người

Vì khi tha thứ là khi ta được thứ tha.

Chính lúc cho đi là khi ta được nhận

Và khi chết đi, là khi ta được sống đời đời.

https://www.youtube.com/watch?v=VO1FJoi5W5E&list=RDIxSWxAKv5ic&index=12

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *