Timeline Healing – Tư tưởng gốc – thiếu và phân cực

Timeline Healing 3 – Tư tưởng gốc (dọc và ngang) – 03.10.2016 Tư tưởng gốc mà chúng ta hiện tại cho là tiêu cực, thật ra có thể hiểu nôm na như hai ma trận dọc và ngang. Ma trận dọc là những tư tưởng gốc xuất phát từ cảm giác bị tách ra khỏi …

Timeline Healing – Tư tưởng gốc – thiếu và phân cực Read More »