Câu chuyện 4 tính khí – Đất Nước Khí Lửa

Chúng ta vẫn biết 4 nguyên tố Đất Nước Khí Lửa. Giáo dục Steiner có khái niệm về 4 tính khí của con người (temperament): Melancholic (đất), Phlegmatic (nước), Sanguine (khí), Choleric (lửa). 4 tính khí này chỉ bắt đầu rõ ràng khi trẻ đi vào giai đoạn phát triển 7 năm thứ II (từ …

Câu chuyện 4 tính khí – Đất Nước Khí Lửa Read More »